Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn binnen Fit Body Plan.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Fit Body Plan en een Deelnemer, tenzij Fit Body Plan en de Deelnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Definities

 • Fit Body Plan: gevestigd te Zutphen, Achterhoven 27, 7205AH
 • Deelnemer: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Fit Body Plan.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Fit Body Plan en de Deelnemer.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Fit Body Plan en de Deelnemer komt tot stand door middel van:
  a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van Fit Body Plan.

Nadat de Deelnemer de eerste betaling voor de eerste periode voor Fit Body Plan heeft volbracht is de Overeenkomst geldig.

 1. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fit Body Plan worden overgedragen.
 2. Een Deelnemer heeft bij het online aanmelden het recht om aan Fit Body Plan mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar Fit Body Plan. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Fit Body Plan gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Deelnemer garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Fit Body Plan heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de deelnemer jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 4. Fit Body Plan verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 5. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Fit Body Plan de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 6. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Fit Body Plan.
 7. Fit Body Plan mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 1, 3 of 6 maanden en is niet tussentijds opzegbaar, behalve het abonnement voor 1 maand. Het 1 maand abonnement is doorlopend, met de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen per inschrijfdatum. Opzegging dient schriftelijk te gaan voor verlenging per inschrijfdatum per e-mail naar info@fitbodyplan.nl
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Fit Body Plan de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De Deelnemer is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Fit Body Plan biedt de Deelnemer echter de gelegenheid om de overeenkomst over de gekozen periodieke termijn bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maand vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via de bank van de desbetreffende deelnemer in samenwerking met de payment provider van Fit Body Plan.
 6. De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Fit Body Plan te zijn binnengekomen. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Deelnemer een betalingsherinnering gestuurd. De Deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Deelnemer.
 8. Fit Body Plan is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Fit Body Plan levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op voedingscoaching en trainingscoaching gericht op het maken van een persoonlijk plan dat het doel van de Deelnemer ondersteunt.
 2. De door Fit Body Plan te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Fit Body Plan online geleverd worden, kan Fit Body Plan niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 4. Fit Body Plan zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Deelnemer ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Deelnemer dienen per e-mail gemeld te worden op info@fitbodyplan.nl. Na de melding zal Fit Body Plan de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. De Deelnemer is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Fit Body Plan.
 7. De Deelnemer is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Deelnemer heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Deelnemer verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Deelnemer zal worden aangepast.
 10. De Deelnemer mag derden geen toegang verschaffen tot Fit Body Plan via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Deelnemer volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Fit Body Plan en derden, ten gevolge van de door de Deelnemer gedeelde informatie.
 12. De Deelnemer gaat akkoord dat Fit Body Plan alle door de Deelnemer aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Fit Body Plan behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Fit Body Plan te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Deelnemer gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Deelnemer gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Deelnemer slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Fit Body Plan.

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Fit Body Plan geleverde diensten.
 3. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de apparatuur in zijn/haar sportschool en de verkeerde uitvoering van de oefening.
 4. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Deelnemer zijn aangeleverd.
 5. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Fit Body Plan.
 6. Fit Body Plan is geen medische organisatie en is niet toegerust om medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 7. Fit Body Plan is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Fit Body Plan geleverde diensten.
 8. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Fit Body Plan zou liggen, is de aansprakelijkheid van Fit Body Plan beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fit Body Plan. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fit Body Plan geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Fit Body Plan beperkt tot tweemaal het bedrag dat door Fit Body Plan aan de Deelnemer in rekening is gebracht.

5) Beëindigen

 1. Een Deelnemership eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. De Deelnemer kan zijn/haar Deelnemership niet tussentijds opzeggen, behalve het 1 maand abonnement.
 3. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
 4. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  c. De betalingsverplichting van de Deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
  d. De einddatum van de Deelnemership wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Fit Body Plan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Fit Body Plan verleent de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Fit Body Plan) recht om de producten en diensten van Fit Body Plan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het Deelnemership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Fit Body Plan op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de Deelnemer om gebruik te maken van de door Fit Body Plan geleverde producten en diensten. De Deelnemer kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het Deelnemership geleverde producten en diensten blijven eigendom van Fit Body Plan worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Deelnemer.
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Fit Body Plan en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Fit Body Plan wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Fit Body Plan te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Fit Body Plan.

7) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Fit Body Plan zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 2. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Fit Body Plan de Deelnemer mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Fit Body Plan de Deelnemer mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Deelnemer heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

8) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Fit Body Plan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fit Body Plan en een Deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 2. Door het aangaan van een Deelnemership verklaart de Deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 3. Fit Body Plan is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

9) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’

 

Artikel 1: Definities

•            Fit Body Plan: eenmanszaak gevestigd te Zutphen, Achterhoven 27, 7205 AH.

•            Fit Body Plan: een door Fit Body Plan op maat gemaakte dienst voor de duur van 1, 3 of 6 maanden.

•            Deelnemer: een natuurlijk persoon die het Fit Body Plan bij Fit Body Plan heeft afgenomen.

•            Fit Body Plan Coach: de Fit Body Plan Coach van de Deelnemer bij een Fit Body Plan Ultimate Nutrition, Regular Coaching of Elite Coaching abonnement.

•            80% van de dagen: 80% van het totaal in dagen van een 2 maandelijkse periode van Fit Body Plan.

Artikel 2: Voorwaarden

‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van 2 maanden waarin de Deelnemer Fit Body Plan volgt.

80% van de dagen inloggen via het Fit Body Plan account in Trainerize: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.

80% van de dagen contact met Fit Body Plan Coach. Contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar de Fit Body Plan Coach door middel van WhatsApp naar het telefoonnummer van Fit Body Plan op 06 838 428 25. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar Fit Body Plan altijd zien of hij/zij dit heeft gedaan.

80% van de dagen de wekelijkse check-in heeft ingevuld:

•            80% van de dagen een motivatiecijfer doorgeven;

•            80% van de dagen de slaapkwaliteit en stressniveau heeft ingevuld;

•            80% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer;

•            80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten;

•            80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken;

•            80% van de trainingen de resultaten invullen;

Elke vier weken (tellend vanaf de startdatum van het plan) het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert elke vier weken zijn/haar progressiefoto’s met bijbehorende metingen in op het moment dat de Fit Body Plan Coach hierom vraagt.

Fit Body Plan en de Deelnemer kunnen altijd in hun eigen Fit Body Plan portal via Trainerize zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Artikel 3: Resultaat behalen

 

Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen Fit Body Plan de Fit Body Plan Coach en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?

Indien de Deelnemer na 2 maanden Fit Body Plan geen zichtbaar resultaat heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer recht op:                                                                   

•            Teruggave aankoopbedrag;                                          

Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar Fit Body Plan zijn/haar geld teruggestort.

Artikel 5: Blessure

Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar Fit Body Plan geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. De Deelnemer krijgt zijn/haar geld terug binnen de periode van 2 maanden als hij/zij een doktersverklaring overhandigt waaruit blijkt dat het volgen van trainingen niet mogelijk is om medische redenen.

10) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

1 maand abonnement

 • De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit een doorlopende periode tenzij het abonnement wordt opgezegd. Nadat 1 maand gevolgd is van dit abonnement, mag je maandelijks opzeggen per inschrijfdatum. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar info@fitbodyplan voor de maandelijkse verlenging per inschrijfdatum.

3 maanden abonnement

 • De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 3 maanden. Na deze periode van 3 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

6 maanden abonnement

 • De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.